torsdag den 24. februar 2011

En af glæderne ved Facebook

Shiv Shankar Pal
Shiv Shankar PalFebruary 24, 2011 at 2:14am
Emne: hi
How are you............? I am planning to come to Copenhegan and wish to know more about your country.

Aner ikke hvem manden er. Han kunne være en indisk seriemorder, for all I know. Men fordi han er så venlig at spørge til mit forgodtbefindende er det næsten kun høfligt at give ham et svar.

Kære Shiv Shankar Pal

Her i Danmark er det koldt. Meget koldt. Vi er ved at have nået bunden for hvor meget mere frost vi kan klare. Ingen sex er der nok af, søvnløse nætter er der rigeligt af. Så kom endelig og tag over. Og tag nogle pappadams med. Vi elsker hvede. Men hvede er forbudt skal du vide, så pak dem hellere ind i noget indisk getto gold. Tak så er du sød.
Nåmmen så er der også min mand. Han cykler meget, så ham kan du cykle en tur med i København og bagefter kan du komme herhjem og passe unger. Vi vil nemlig virkelig gerne i biffen. Du ved, biograf. Vi har ikke Bollywood, men du kan til gengæld opleve noget socialrealisme i en grad, der kun får dig til at gå grædende derfra. Det er dét danskerne vil have. Skyld, skam og skilsmisser. Til gengæld praler vi af at mestre hyggen til ug kryds og slange. Det er bare så skidehyggeligt i Danmark du. Og ofte hygger vi med en Tuborg. Alkohol skal der til. Det er der ingen der har taget skade af. Og vi stammer jo også fra Vikingerne og var der noget de kunne, så var det at drikke sig fra sans og samling og hore og slå ihjel til den HELT store guldmedalje. Skidecharmerende forfædre.

Ja, du kommer til at kunne li at være her.

Vi har også en Dronning. Margrethe hedder hun. Hun har to sønner. Den ene har knald i låget nede i Sønderjylland og den anden bor på et slot inde i byen. Han hedder Frederik og er lidt dum at høre på, til gengæld er han gift og har fire børn og sammen med resten af sin familie, koster han staten 342 mio. kr. om året. Men så må man også tage billeder af dem og sige: 'se, det er Dronning Margrethe, hun har en smaragd på hovedet, som kunne brødføde en hel afrikansk landsby.'

Særligt stolte er vi også af vores pølsevogne. Og du gør klogest i at sige ja-tak, når en dansker tager dig med derhen og serverer et en bleg pølse pakket ind i to stykker køkkerulle, overhældt med noget gult stads vi kalder for remoulade. Når vi rigtig skal være sjove kalder vi den en Indianer med Sidevogn. Det synes vi selv er skideskægt. Det er god pølsehumor.

I Danmark har vi også en regering, og du kan komme ind og se det hus de sidder i. Det hedder Christiansborg og man får et stykke sandkage bagefter rundvisningen. Måske møder du vores Statsminister. Han hedder Lars Løkke. Og han kan hygge du. Med bajere og hornmusik helt nede i Rom, hvor han godt kan finde på at tage ned for at diskutere fagligt indho.....nårhnej..for at hygge. Det kan man nemlig godt, når man er Statsminister. Og man må også godt lade de andre danskere om at betale regningen. Bevares. Det manglede da bare.

Sidst men ikke mindst skal du se vores nye smukke koncertsal, som er bygget af diamanter. Eller det er den vist ikke. Men det var ligeså dyr og betød, at Henning og tusindvis af mennesker måtte droppe den årlige ferie til Harzen og iøvrigt sælge konen, bilen og sommerhuset og flytte ind i en 1-værelses med en kasse Tuborg og et dagpengekort. Men det taler vi ikke om for koncertsalen er fuld af særlig Afrikansk træ. Belinga hedder det. Og flot er det.

Vi kan sagtens hente dig i lufthavnen og betaler gerne din Metrobillet. Det koster nemlig 650 kr. i bøde, hvis ikke du har en billet. Hvilket ville være ærgeligt for du skal jo også have råd til souvenirs: I Danmark er det meget populært at købe kaffestel fra noget der hedder Royal Copenhagen. Sådan en kop koster knap 1000 kr. Men det er ingenting for den er jo håndmalet. Du skal også købe en vikingehjelm med horn og hår og det hele. Der er mange, som synes det er smaddersjovt at tage den på, mens du drikker dig hegnet og rager rundt på Rådhuspladsen. Det er dansk, det er dejligt. Som man siger.

Nåmmen skriv hvis du har flere spørgsmål.

Og hils i Indien.19 kommentarer:

 1. haha, jeg er sikker på han har hørt om de 7 minutter. Vent du bare, der kommer flere mænd i din inbox, det pludselig vil have en rundvisning.

  Men dejligt med lidt info om Danmark, det er sgu dejligt at læse noget der ikke bliver pakket ind.

  SvarSlet
 2. Jeg kan virkelig ikke huske, hvornår jeg sidst har tudet af grin, så der stod noget ud af næsen. Det er lige sket. Bagefter læste jeg det spruttende op for Martin, men måtte give op af kramper, da jeg nåede til Dronningen og den afrikanske landsby.

  SvarSlet
 3. hilarious! Du har fået endnu en ny fan

  SvarSlet
 4. Meget meget morsomt!

  Tak for den, Annamette.

  SvarSlet
 5. Hahaha, jeg elsker dig fandme, Annamette. Næste gang vi skal ud, insisterer jeg på, at vi skal gøre det på dansk-manér med vikingehjelme og hele pivtøjet. Jo, vi skal så. Kh.

  SvarSlet
 6. Hahaha! Og den gik jeg næsten glip af, fordi der var kommet et nyt indlæg. Godt jeg fangede den, for det er eddersparkemig sjovt skrevet!

  SvarSlet
 7. Det vil jeg meget gerne oversætte til (dårligt) engelsk og sende som svar, næste gang jeg får en lignende anmodning på facebook eller skype...

  SvarSlet
 8. Annamette, du er så sindssygt sjov!!!!!!

  SvarSlet
 9. Jeg synes, at den kære Shiv har krav på at høre, hvordan det står til i Danmark. Det har den kære Google translater hjulpet til med. Jeg er især vild med sprogblomsten 'She has two sons. One has to bang the hood down in South Jutland'. Yeah! Bang the hood down!

  Naam

  Anja


  Dear Shiv Shankar Pal

  Here in Denmark it is cold. Very cold. We are about to have reached the bottom of how much more frost we can handle. No sex is enough of sleepless nights are plentiful. Then came the final and take over. And take some pappadams with. We love wheat. But wheat is banned, you know, then pack them into something rather Indian ghettos gold. Thank you so sweet you are.
  Naam then there is my husband. He cycles a lot so he can ride a ride in Copenhagen, and afterwards you can come home and look after kids. We will in fact really like the movies. You know, cinema. We have not Bollywood, but you can turn experience something social realism in a way which only makes you go crying away. That is what the Danes want. Guilt, shame and divorces. In return, we boast of mastering the cosiness of ug flying colors. It's just so damn nice in Denmark you. And often we enjoy with a Tuborg. Alcohol is needed. Nobody has been damaged by. And we of course also come from the Vikings and there was nothing they could, it was to drink himself into a stupor and whore and kill the big gold medal. Fucking Charming ancestors.

  Yes, you are going to be like to be here.

  We also have a queen. Margaret says she. She has two sons. One has to bang the hood down in South Jutland and the other lives in a castle in the town. His name is Frederick and is a bit stupid to listen to, in return, he is married and has four children and together with the rest of his family, he cost the state 342 million. per year. But we must also take pictures of them and say, 'look, it's Queen Margrethe, she has an emerald on her head, which could feed an entire African village. "

  Particularly proud are we of our hot dog carts. And you do wisest to say yes-thanks when a Dane takes you there and serving a one pale sausage wrapped in two pieces køkkerulle, doused with some yellow stuff we call remoulade. When we really must be funny, we call it an Indian with Sidecar. It seems we are great fun. It's good sausage humor.

  In Denmark we have a government and you can get in and see the house they are in. It's called Christiansborg and you get a piece of cake afterwards tour. Maybe you will meet our Prime Minister. His name is Lars Lokke. And he can comfort you. With beer and horn music way down in Rome, where he may find to take down to discuss technical indho ..... nårhnej .. to enjoy. We can actually great when you're Prime Minister. And you also can let the other Danes to pay the bill. Preserved. It was missing since just.

  Last but not least, you should see our beautiful new concert hall, built of diamonds. Or it is not shown. But it was as expensive and meant that Henning and thousands of people had to drop the annual holiday in the Harz and otherwise sell the wife, car and cottage and move into a 1-bedroom with a box of Tuborg and an unemployment benefit card. But we are not talking about the concert hall is full of special African wood. Belinga states. And beautiful it is.

  We can easily fetch you at the airport and gladly pay your Metro ticket. It costs namely 650 million in fines if you do not have a ticket. Which would be shame on you gotta also be affordable for souvenirs: In Denmark it is very popular to buy coffee service from something called Royal Copenhagen. How a cup costing nearly £ 1000 But it's nothing for it's hand painted. You must also buy a Viking helmet with horns and hair and all. There are many who think it's awfully fun to take it on while you drink your fence and towers around the Town Hall. It is Danish, it's great. As the saying goes.

  Naam write if you have more questions.

  And greetings in India.

  SvarSlet
 10. 650 millioner i bøde, hvis man ikke har en metrobillet, er alligvel en slat? Synes Google er tro mod dit had kærlighedsforhold til metroen.

  SvarSlet
 11. Anja: Priceless!! Jeg sender den sgu. Så ser vi hvad han siger. TAK dame. Og jeg sletter naturligvis ikke den med de 650 millioner, HAHAHAHA.

  SvarSlet
 12. Kan ikke vente med at høre svaret. Du må heller ikke slette, at vi alle drukner os i kopper til 1000 engelske pund pr. stk.

  SvarSlet
 13. Du må hellere gøre alvor af den metrobillet! Nu koster det nemlig 750 knaster.
  Nej, ikke for sjov. Som i syvhundredeoghalvtreds knaster!

  SvarSlet
 14. Der er bare noget ,jeg ikke forstår - Statsministeren hedder da ikke Lars, og det er sgu da ikke koldt?
  Hmm det er skide sjovt - men måske skrev du dette vanvittige sjove indlæg sidste år? Ellers vil jeg bare lige sige, at vores statsminister er blevet en kvinde, og at der ikke har været en skid frost i år - Men hvad ved du. Du har jo bare siddet og skrevet "på din sikkert røv fantastiske bog".

  SvarSlet
 15. ahhh nu fatter jeg det først:) Smukt..Jamen jeg er fandme også dopet op på alt muligt lort for at holde vinter influenzaen ude - Det kunne du jo passende fortælle ham. At bor du i Danmark, så beregn en 10-12 gange influenzaer årligt, specielt hvis han har små snottede unger med.

  SvarSlet